คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ม.ค.63 ถึงวันที่ 16 ม.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฎิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตคณะนิติศาสตร์
 
     

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฎิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตคณะนิติศาสตร์