คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.64 ถึงวันที่ 21 มี.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย คณะรั
 
     

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพชุดโครงการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและสังคม" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และเชื่อมสัญญาณ conference ไปยังห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง