คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มี.ค.64 ถึงวันที่ 17 มี.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากร
 
     

วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์