คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.64 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการYOUNG SMARTTSU 2022
 
     

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการYOUNG SMARTTSU 2022

มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการ YOUNG SMART TSU 2022 (คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ใบสมัคร