คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ประธานสาขานิติศาสตร์ และนายพิธาน ดลหมาน นักวิชาการ เข้าร่วมหารือกับนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง
 
     

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ประธานสาขานิติศาสตร์ และนายพิธาน ดลหมาน นักวิชาการ เข้าร่วมหารือกับนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง โดยมีประเด็นหารือแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
     1. การทำหลักสูตรและฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในโรงเรียนผู้สูงอายุของทางเทศบาล
     2. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่กลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการ
     3. ให้นิสิตทำการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อสามารถนำไปเชื่อมโยงการทำงานของทางเทศบาลได้จริง
     4. การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในกรณีที่นิสิตกลับเข้ามาในพื้นที่ และ
     5. ความร่วมมือในการประสานการทำงานระหว่างศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับทางเทศบาลฯ