คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ คุณปุณฑริก เกิดทิพย์ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัล ระดับดีมาก
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ คุณปุณฑริก เกิดทิพย์ นิสิตปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัล ระดับดีมาก

ชื่อผลงาน มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์

หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ ONLINE ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal "