คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 30 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
     

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน 2565

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะ และจำนวนรับ

1.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (วิทยานิพนธ์) จำนวนรับ 3 คน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.80

แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย

1.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวนรับ 13 คน แบ่งเป็น

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (สารนิพนธ์) จำนวน 8 คน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50

แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย

2. วิธีการคัดเลือก

2.1 พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานการสมัคร

2.2 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางช่องทาง website:

https://graduate.tsu.ac.th/grad.../applicant/projectlist.jsp