คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
 
     

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ให้ข้อคิด รับฟังความรู้สึก และแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ กับว่าที่นิติศาสตรบัณฑิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รุ่นที่ 14 (วิทยาเขตสงขลา) และรุ่นที่ 8 (วิทยาเขตพัทลุง) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม </font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=