คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 4 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาเขตพัทลุง
 
     

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กรกฏ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์กล่าวต้อบนรับนิสิตใหม่ และในภาคบ่ายมีการให้นิสิตพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้นิสิตได้พบปะพูดคุยเเลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่ปรึกษา