คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ส.ค.65 ถึงวันที่ 5 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สร้างสรรถนะยุวชนนักกฎหมาย
 
     

วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความรู้ทางกฎหมาย กับห้องเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในโครงการ “ค่ายส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สร้างสรรถนะยุวชนนักกฎหมาย