คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบวินิจฉัย (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1)
 
     

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบวินิจฉัย (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1)

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ ห้องเรียน 18501 และ 18510

วิทยากรผู้บรรยาย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว

2. อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์

#LAWTSU