คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมบุคลากรสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565
 
     

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ webex

โดยมีประเด็นดังนี้

- หารือการกำหนดเวลาการจัดสอบปลายภาคเรียน 1/2565

- หารือการยกเลิกการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565

- แจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการยื่นคำร้องการจัดเรียนการสอนและการสอบ