คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการประชุมทั้งสองหน่วยงานยินดีที่จะร่วมลงนามเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)