คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.65 ถึงวันที่ 3 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
 
     

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เนื่องด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินโครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" เพื่อเข้าพบหารือในประเด็นการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ และได้มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่ได้เข้าพบหารือ ดังนี้

1. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา : นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ

2. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา : นายสุรพล อักษรเนียม

3. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา : นายธีรเดช แสงจันทร์

4. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดยะลา : นายพงษ์พันธ แก้วพิมพ์