คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.65 ถึงวันที่ 28 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)
 
     

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต สงสม Assessor ผู้มีความชำนาญทางด้านระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล (AUN QA) เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ