คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การทบทวน พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา ให้มีความทันสมัย สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รู้สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งหวังให้การละเมิดสิทธิของผู้อื่นและการละเมิดกฎหมายลดลง ทำให้สังคมเกิดความสันติสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี