คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.66 ถึงวันที่ 18 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา
 
     

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้นิสิตได้เห็นวิธีปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนตามแนวทางการศึกษาเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน