คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.66 ถึงวันที่ 19 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายพิเศษ รายวิชาสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิเด็ก"
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ "สิทธิเด็ก" ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ webex