คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.66 ถึงวันที่ 28 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 
     

บรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพยับหมอก คณะศึกษาศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญา และประเด็นสาธารณะ โดยใช้สถานการณ์จำลอง โดยมีวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฯ มากำกับหลักสูตร ดังนี้

1. อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. นางสาวธีปภา ผิวอ่อนดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

และในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต ในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมที่ได้ผ่านอบรมตามหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 1