คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.66 ถึงวันที่ 9 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาการใช้งานระบบ CIOS, e-Filing และการบังคับคดีออนไลน์
 
     

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย : เสวนาการใช้งานระบบ CIOS, e-Filing และการบังคับคดีออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นิสิตระดับชั้นปริญญาตรีและทนายความ เสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบ CIOS, e-Filing และการบังคับคดีออนไลน์ ในการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพทนายความ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ ภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน โดยมีวิทยากรจากศาลจังหวัดสงขลา

1. นายเสกสันติ์ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา

2. นายฐิติพันธ์ สิตาพงษ์ นิติกร ผู้ดูแลระบบบริการออนไลน์ (CIOS)

3. นายอานนท์ จำปาดะ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ (e-Filing)

4. นายจิตรกร แก้วประดับ นิติกร บังคับคดีผู้ประกันจำเลย

5. นายชนะรัตน์ ผกาพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และถ่ายทอดสัญญาณสด Facebook Live ผ่านทางเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ