คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.66 ถึงวันที่ 24 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์หารือและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน
 
     

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประชุมอาจารย์หารือและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2566 และเพื่อประโยชน์แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์โดยมีอาจารย์ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านระบบออนไลน์