คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.66 ถึงวันที่ 24 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสภาทนายความจังหวัดสงขลา
 
     

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสภาทนายความจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ