คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.66 ถึงวันที่ 25 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการนิติชาติพันธุ์