คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.66 ถึงวันที่ 25 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ “ปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ”
 
     

 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา Stella Maris ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ “ปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ” ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง ณ อาคารเรียน 18 ห้อง 18501 และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings ไปยังวิทยาเขตพัทลุง เวลา 13.00 - 16.00 น.