คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครศึกษาต่อ
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.66 ถึงวันที่ 4 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตปริญญาโท
 
     

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-28 สิงหาคม 2566 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ และจำนวนรับ
1.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (วิทยานิพนธ์) จำนวนรับ 1 คน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.80
แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
1.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวนรับ 9 คน แบ่งเป็น
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 2 คน (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (สารนิพนธ์) จำนวน 7 คน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50
แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
2. วิธีการคัดเลือก
2.1 พิจารณาจากเอกสารและหลักฐานการสมัคร
2.2 สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
ประกาศรับสมัคร : https://graduate.tsu.ac.th/DataDoc/graduate/project/897P.pdf
โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางช่องทาง website:
https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/form.jsp...
#LAWTSU
#รับนิสิต 
#คณะนิติศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ++