คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัยและกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.60 ถึงวันที่ 18 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560