คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการบุคลากร
มติย่อคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานประจำปี
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ
กฎหมายแก้ไขใหม่
E-Service (ระบบสารสนเทศ)
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ตารางการใช้ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ผลงานทางวิชาการ
 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุ กลับหน้าหลัก

 1. ตัวอย่างการแยกประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการ
 2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 1
 3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ชุดที่ 2
 4. วิธีคำนวณกรอกข้อมูลการเดินทาง
 5. วิธีคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
 6. เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ
 7. แนวปฏิบัติการขยยายเบิกเงินงบประมาณล่าช้า
 8. แนวปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
 9. แนวปฏิบัติในการยืมเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย กรณีสวัสดิการการเงิน
 10. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าสอนภาคสมทบ(อาจารย์ประจำ)
 11. ขั้นตอนการขออนุญาตและอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในประเทศ(ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ฯลฯ)