คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจรองคณบดี ผศ.กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
คณะกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก

     
     
  ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  ทองขะโชค
ประธานกรรมการ 
 
     
   
     
 นายสัตยา อรุณธารี
กรรมการ
นายประคอง เตกฉัตร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์
กรรมการ
     
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์
กรรมการ
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์
กรรมการ
 
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเนิดเหนิดเพชร
กรรมการ
 
     
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
กรรมการและเลขานุการ