คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลับหน้าหลัก


 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี : เอกสารประกอบหลักสูตร

กรอบความคิดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถประกอบ
วิชาชีพแขนงต่างๆได้ โดยการฝึกฝนให้นิสิตรู้จักใช้เหตุผล สามารถปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ตลอดจนตีความกฎหมายได้ถูกต้องเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทางกฎหมายผู้ดำรงตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความหนักแน่น มั่นคง มีจิตสำนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

          นักกฎหมายที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ รับใช้สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

              เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้

1.  มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.      มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า และทักษะเชิงปฏิบัติ

3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจบริบทของสังคม

4.  มีจรรยาวิชาชีพทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

               1. กลุ่มอาชีพองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร  นิติกร ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย

               2.กลุ่มอาชีพองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ นิติกรของหน่วยงานเอกชน ธนาคาร ที่ปรึกษาของหน่วยงานภาคธุรกิจ

               3.กลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย 

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านกฎหมายและมีทักษะเชิงปฏิบัติและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม