คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายละเอียดหลักสูตร พ.ศ. 2555
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
หนังสือรับ เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความรับรอง
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2562
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2561
แผนการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
 
มคอ.3, มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชา ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 / 2563  
   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
  ชั้นปีที่ 1
0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์
0801151 ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0801251 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
  ชั้นปีที่ 2
0801211 เอกเทศสัญญา 1
0801212 หนี้
0801213 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
0801231 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
0801241 เอกเทศสัญญา 1
  ชั้นปีที่ 3
0801311 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
0801345 ตั๋วเงิน
0801312 กฎหมายครอบครัว
0801321 วิธีพิจารณาความอาญา 1
0801333 กฎหมายปกครอง 1
0801341 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0801351 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1
  ชั้นปีที่ 4
0801412 นิติปรัชญา
0801452 นิติปรัชญา
0801431 ภาษีอากร
0801432 กฎหมายแรงงาน
0801441 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
0801451 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
0801453 การวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อชุมชน
0801454 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
รายวิชาเปิดเลือก
0801212 กฎหมายไทยเบื้องต้น
0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0801491 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน