คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ประชุมวิชาการ วิจัย วารสาร
วิจัย
วารสาร
วารสารออนไลน์ (ThaiJO)
ผู้เขียนบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะนิติศาสตร์ lawconference
ประกาศ
งานประชุมวิชาการ (Conference)
ประชุมวิชาการระดับชาติคณะนิติศาสตร์ lawconference
 
ประกาศ กลับหน้าหลัก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้อ่านและผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ประกาศวารสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565

  • แบบฟอร์ม บทความวิจัย     File.Doc      File.PDF
  • แบบฟอร์ม บทความวิชาการ  File.Doc    File.PDF