TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครนิสิตปริญญาโท
TSU PT OPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2566
การบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ “ปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ”
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน : เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมการโครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2 ( moot court)
เปิดรับสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับคณะเพื่อแข่งขันต่อระดับภาค 9)
จุลสารคณะนิติศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
จุลสารคณะนิติศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2566
ขอความร่วมมือบัณฑิตตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ แ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรากฏกาาณ์ยิงกราดที่ จ.หนองบัวลำภูกับการพัฒนาระบบงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายแรงงาน
ขอเชิญร่วมการประสร้างสถานการณ์จำลองข้อพิพาท ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบวินิจฉัย (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


หน้าที่ :