TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ผลงานวิชาการ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ นายเพทาย ธรฤทธิ์ และนางสาวพรรณติยากร สาคร
ขอแสดงความยินดีกับ นายกรฤต เรืองรัตน์ และนางสาวสุวีรยา หวานสง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกทิพย์ แก้วน้อย นิสิตคณะนิติศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรภัทร ปิยะเวช
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐธีร์ สุวรรณกมลาศ และนายกมลอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวีรยา หวานสง และนายสุริเยนทร์ ฝันเสียง
ขอแสดงความยินดี นิสิตคณะนิติศาสตร์ นางสาวอัสมาภรณ์ ยือราน และนางสาวรอฮายา มะแด
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สนัน ยามาเจริญ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ชูชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว และนายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชติ เพชรอินทร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวริศา ผลกล้า และ ผศ.ดร.จิดาภา พรยิ่ง
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการนิติชาติพันธุ์


หน้าที่ :