TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ผลงานวิชาการ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรินทร์ เพ็ชรัตน์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ระดับรางวัลดี ประเภทรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนัน ยามาเจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความเป็นกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2565-2568
ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงเขียว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก (ส่วนภูมิภาค)
รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรตัวอย่างด้านวิจัยระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
อันดับ1 สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564
ผลงานวิชาการอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณปุณฑริก เกิดทิพย์ นิสิตปริญญาโท ได้รับรางวัล ระดับดีมาก
ยินดีกับ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
ยินดีกับ อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์


หน้าที่ :