TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากร
วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัยรับใช้สังคม เรื่อง การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย คณะรั
วันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย อย่างไรให้ปังปุริเย่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทัช กิจรานันทน์ ผู้พิพากษาศาจังหวัดพัทยา และนางสาวเทียนศิริ บุญโชควิทูร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยาย
วันที่ 13 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ #พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีรูปแบบกิจกรรมให้รุ่นพี่มาทบทวนเนื้อหาความรู้ในรายวิชาที่จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณและรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex
12 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะนะติศาสตร์ ในงานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดบ้าน อ.ร.ว. นวัฒกรรมวิถี คนดีศรีพัทลุง ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 อาจารย์ อจิรวดี เหลาอ่อน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานิสิตที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์
วันที่ 9 มีนาคม 2564 อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่1 จำนวน 10 คน ลงพื้นที่ศึกษาการถอดบทเรียนธรรมนูญกระท่อม
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เดินทางไปเคารพศพ บิดาของ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ คชภัคดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระบบทะเบียนผู้เรียน กระบวนงานและความต้องการใช้ระบบ Pre-degree และ Non-degree
โครงการศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน : ค่ายสิทธิมนุษยชนของคนชายขอบ/กลุ่มเปราะบาง(ชาวเล) : พังงา ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านทับตะวัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
วันนี้ (2 มี.ค.64) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2564
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาระดับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันไฟป่าในพื้นที
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบนายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายธเนศวร คงหอม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและคณะทีมทำงานโครงการแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้คืนสู่ชุมชน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตเข้ารับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563 จาก ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ในเข้าร่วมแข่งขันตอบกฎหมาย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการอำนวยความยุติธรรมของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่
วันที่ 30 มกราคม 2564 อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ RDI FORUM ในหัวข้อ “ธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ” นวัตกรรมเพื่อชุมชน “คนกรีดยางหวะ” ผ่าวิกฤติ
วันที่ 29 มกราคม 2564 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดี ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


หน้าที่ :