TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมหารือแนวทางเพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เสวนาการใช้งานระบบ CIOS, e-Filing และการบังคับคดีออนไลน์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานอัยการภาค 9 และศาลจังหวัดสงขลา
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เสวนา หัวข้อ "ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิชาการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
อบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่1) ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ฟังการบรรยายแนะแนวอาชีพทนายความ
หารือเรื่องความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
เสวนาในหัวข้อ Sharia Law of Malaysia (กฎหมายชารีอะห์)
เข้าร่วมจัดบูธและนิทรรศการ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
บรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ
บรรยายพิเศษ รายวิชามรดก
พิธีเปิดกีฬาชั้นปีลูกรพีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
บรรยายพิเศษในรายวิชา English for Lawyers
วิทยากรโครงการสัมมนาการพัฒนาด้ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกฎหมายแนบท้ายกฎหมายความมั่นคง


หน้าที่ :