TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Muria Kudus University, Faculty of Law
บรรยายพิเศษ ในประเด็นหัวข้อ "แนวทางการออกแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา"
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu, Faculty of Law
วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธคลินิกกฎหมาย ในงานปักหมุดประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่แรกของประเทศไทย
ประชุมหารือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางแผนการจัดโครงการลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ฟุตบอลประเพณี TSU-PSU
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)
โครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
ร่วมแสดงความเสียใจและสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร บิดาของท่านประคอง เตกฉัตร รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค9 และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขังกับทัณฑสถานหญิงสงขลา
หารือความร่วมมือทางด้านงานวิชาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
วิทยากรร่วมฝึกอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับจังหวัด
การประชุมบุคลากรสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565


หน้าที่ :