TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   อบรม/สัมมนา  กลับหน้าหลัก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และการติดตามหนี้สิน
Internationnal Conference on Law, Environment, Culture and Globalition Bengkulu, Indonesia
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เผยแพร่ความรู้ธุรกิจออนไลน์กับกฎหมายที่ควบคุม
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : “การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ : ทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกฟ้อง”
โครงการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ
จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเช่าซื้อและพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้แก่บุคคลทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์"
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online สำหรับนิสิต
โครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต
เอกสารประกอบการอบรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล


หน้าที่ :