TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ทุนวิจัยและกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ร่วมส่งบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอ ในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
ระกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศรับสมัครทุน ALSI Visiting Fellows Programme
โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
The International Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2018
การเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (I-TeLearN 2017) ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Teknologi MaRA Perlis ประเทศมาเลเซีย


หน้าที่ :