TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)
อาจารย์ณัฐวุฒิ คงไข่ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ฯ (SMO LAW TSU) ร่วมเคารพศพ
เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ นายเดโชชัย รัตนมาลา นิสิตคณะนิติศาสตร์
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) : กีฬาแบดมินตัน
มอบสื่อความรู้ทางกฎหมาย (ผลงานนิสิตในรายวิชาต่างๆ)ให้แก่ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมต้นกล้า
สานรอยทาง สร้างรอยรัก นักกฎหมาย
การประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2565
ศูนย์นิติชาติพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่28-29 พ.ค.2565 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมงาน สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ เส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทย ณ จังหวัดระนอง
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับศิษย์เก่าและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมและเสริม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านนิติศาสตร์ภาคใต้อีก 7 สถาบัน และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทาง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านนิติศาสตร์ภาคใต้อีก 7 สถาบัน และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ อบต. บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต ได้พูดคุยหาแนวทางการกำหนดกิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำนิสิตของสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์
ร่วมสร้างหมุดหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่แตกต่าง
โครงการอบรมความรู้กฎหมายให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


หน้าที่ :