TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กับคณะนิติศาสตร์ 15-16 ตุลาคม 2558
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2558
โครงการนุ่งผ้าถุงเข้าวัด ทำบุญสารทเดือนสิบ อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ
ประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบงกาลู ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
(วิทยาเขตพัทลุง) รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
คณะกรรมการผู้แทนจากสภาทนายความ เข้าประเมินพิจารณารับรองหลักสูตร
อาสาสมัครยุติธรรมทักษิณ ครั้งที่ 1
พิธีลงนามความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โครงการอบรมกฏหมายปกครองเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการ
ศาลจังหวัดสงขลา โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย มาทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการนิสิตฝึกงาน : กิจกรรมสัมนานิสิตฝึกงาน
โครงการอบรม หลักสูตรการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมาย กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสงขลา
บันทึกความร่วมมือ ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณและมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่
ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการจัดทำ มคอ.7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
(วิทยาเขตพัทลุง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


หน้าที่ :