TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
การบรรยายการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ม.ทักษิณ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น
ลูกรพีสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะผู้บริหาร นำโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี และบุคลากร เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศปีใหม่ ท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการประจำคณะส่งนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเดินทางกลับเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานศาลแขวงนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
โครงการอบรมกฎหมายที่คนไทยควรรู้ 19-11-2558
ประกันคุณภาพภายใน ส่วนที่ 2 ในวันที่ 12 พ.ย. 58
เพิ่มพูนศักยภาพการศึกษากฎหมาย บรรยายโดย ผศ.กรกฎ ทองขะโชค และอาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2558
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิ เข้าตรวจเยี่ยม เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
ช่อง 7 เข้าสัมภาษณ์คลีนิคกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษากฎหมาย อบรมการเขียนตอบกฎหมายแบบอัตนัย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงาน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กับคณะนิติศาสตร์ 15-16 ตุลาคม 2558
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2558


หน้าที่ :