คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 1 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยินดีกับ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน (6702) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563