คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 8 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2565
 
     

การประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.45 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นั้น