คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)
 
     

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings

:ขอบคุณภาพจากเพจ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี