คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU LAW RESEARCH CLUSTER
 
     

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย TSU LAW RESEARCH CLUSTER ตามวาระคณะนิติศาสตร์ (TSU LAW AGENDA) เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย