คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 4 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันร์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ได้พบปะพูดคุยในส่วนของกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ
 
     

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันร์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ได้พบปะพูดคุยในส่วนของกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย