คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.65 ถึงวันที่ 19 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
 
     

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะ และจำนวนรับ
1.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (วิทยานิพนธ์) จำนวนรับ 5 คน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.80
แต่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
1.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวนรับ 15 คน แบ่งเป็น
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (สารนิพนธ์) จำนวน 10 คน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50
แต่มีประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/form.jsp?prjid=ODU2