คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษ ในประเด็นหัวข้อ "แนวทางการออกแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา"
 
     

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย บรรยายพิเศษ ในประเด็นหัวข้อ "แนวทางการออกแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และเชื่อมสัญญานไปยังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง