คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.66 ถึงวันที่ 9 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมหารือแนวทางเพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรคณะนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ในการประชุมหารือแนวทางการจัดห้องเรียนนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ รวมถึงการร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป