คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 17 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายอัลดุลเลาะ พาลาบูเกะ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดคลิปวิดีโอ Tiktok HERO ต้านโกง ภายใต้หัวข้อ ต่อต้านการทุจริต
 
     

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบรางวัลแก่นายอัลดุลเลาะ พาลาบูเกะ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดคลิปวิดีโอ Tiktok HERO ต้านโกง ภายใต้หัวข้อ ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวัน ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา